f t g m
 • Studio Projektów Sanitarnych

 • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • NADZÓR INWESTORSKI

 • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

DORADZTWO TECHNICZNE

 Studio Projektów Sanitarnych zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie:
 
Uzyskiwanie warunków technicznych:
 • zasilania w energię gazową,
 • dostawy wody,
 • odprowadzania ścieków,
Ocena wpływu inwestycji na środowisko, w tym:
 • opracowywanie prognoz oddziaływania na środowisko na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ocena oddziaływania na środowisko),
 • uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Opracowywanie dokumentacji technicznych i formalnych:
 • projekty bazowe,
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze,
 • projekty powykonawcze,
 • operaty wodnoprawne,
 • dokumentacja do wniosku o decyzję o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do atmosfery,
 • dokumentacja do wniosku o decyzję na wytwarzanie odpadów,
 • rojekty stref zagrożenia wybuchem i zagrożenia toksycznego,
Uzyskiwanie decyzji, postanowień, uzgodnień oraz innych dokumentów formalno – prawnych:
 • decyzje pozwoleniu na budowę,
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie wodnoprawne,
 • decyzje o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do atmosfery,
 • decyzje na wytwarzanie odpadów,