f t g m
 • Studio Projektów Sanitarnych

 • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • NADZÓR INWESTORSKI

 • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Studio Projektów Sanitarnych uczestniczy w realizacji programu redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest redukcja, a nawet rezygnacja z użycia paliw kopalnych do produkcji energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem ważnym przez 10 lat, wystawionym przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dokument ten określa zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń). Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, a o obowiązku wykonania świadectwa mówi art. 5 Prawa Budowlanego. 
Świadectwo energetyczne budynku zawiera następujące informacje:
 
 • podstawowe dane dotyczące budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze wskaźnikami porównawczymi (wymagania techniczne WT2008 określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”).
 • propozycje możliwych usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii, a w związku z tym przesunięcie suwaka w kierunku niższego zapotrzebowania na energię w budynku/lokalu
 • charakterystykę techniczno – użytkowa budynku,
 • objaśnienia i informacje dodatkowe.

Korzyści z posiadania świadectwa energetycznego:
 
 • ułatwienie określenia przyszłego zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku/lokalu
 • świadectwa powinny prowadzić do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków
 • umożliwienie wykazania energooszczędności budynku, co pozwoli na uzyskanie ceny z ich sprzedaży lub najmu adekwatnej do jednostkowego zapotrzebowania na energię,
 • projektanci budynków powinni stosować rozwiązania technologiczne jak najbardziej racjonalizujące koszty użytkowania projektowanego budynku,
 • w świadectwie znajdują się propozycje dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w dwóch egzemplarzach papierowych oraz jednym elektronicznym. Do świadectwa dołączamy potwierdzone kopie uprawnień certyfikatora oraz ubezpieczenia OC.